Wolna Strefa

Kwiecień_2021

Opublikowano: 01.04.2021

Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata, pół wiosenny, pół zimowy, nie każdemu bywa zdrowy, to zaświeci błyskawicą, to zasypie twarz śnieżycą.

Czwartek 1.04.2021

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Szczegóły na fanpage Ws Jnj.

 

„Nowe ilustracje do Baśni Andersena”

Konkurs plastyczny

ORGANIZATOR KONKURSU:

Wolna Strefa Jana Nowaka Jeziorańskiego

UL. J.N. Jeziorańskiego 53, 25-432 KIELCE

os. Świętokrzyskie,

TEL. 503080186

E-MAIL- jnj(at)wolnastrefa.pl

1) Konkurs polega na wykonaniu przez uczestników pracy plastycznej ukazujących w ciekawej artystycznej formie ilustrację do wybranego fragmentu dowolnej baśni Andersena. Konkurs ma na celu:

· rozwijanie świadomości o wartości płynących z baśni

· promowanie czytelnictwa oraz działań twórczych

· rozbudzenie kreatywności i wyobraźni

· propagowanie sztuki kreacyjnej

· rozwijanie pasji plastycznej jako formy aktywnego spędzania czasu

· zachęcenie rodzin do wspólnych działań artystycznych

· propagowanie form działalności artystycznej w ramach profilaktyki społecznej

2) Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników sztuki: dzieci (za pisemną zgodą opiekunów prawnych), młodzieży oraz osób dorosłych.

3) Warunki przystąpienia do konkursu

· konkurs ma charakter otwarty, uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

· warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do organizatora (Wolna Strefa Jana Nowaka Jeziorańskiego kompletnego zgłoszenia wraz z podpisaną zgodą oraz wykonaną pracą;

· każdy uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę prac, jednak prace będą traktowane jako jedno zgłoszenie.

· technika dowolna.

4) Termin:

· prace i zgłoszenia należy dostarczyć na adres WS J.N. Jeziorańskiego 53, 25-432 Kielce w nieprzekraczalnym terminie do 25.05.2021 roku

· po konkursie zakończonym wystawą prace laureatów przechodzą na własność Organizatora.

· autorzy- laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz wręczeniu nagród połączonych z wystawą, telefonicznie lub drogą elektroniczną

· prace nie nagrodzone, nie będą odsyłane, można będzie je odebrać osobiście
w siedzibie Organizatora w terminie trzech miesięcy.
Po tym terminie prace przechodzą na własność Organizatora.

5) Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia w postaci uczestnictwa w wystawie pokonkursowej.


6) Organizator zastrzega sobie, iż:

· postanowienia Jury są ostateczne i nieodwołalne.

· wystawa pokonkursowa połączona z wręczeniem nagród odbędzie się 01.06.2021
w Wolnej Strefie przy ul. Jeziorańskiego 53. – termin może ulec zmianie ze względu na stan epidemiczny w kraju.

SERDECZNIE ZAPRASZM DO UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE

Kierownik Klubu Młodzieżowego Wolna Strefa JNJ

– Martyna Wrońska

Uczestnictwo w Konkursie plastycznym „Nowe ilustracje do Baśni Andersena”, jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na treść niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Celem przetwarzania tych danych będzie przeprowadzenie Konkursu organizacja wystawy i wydanie nagrody.

Klub Wolna Strefa J.N. Jeziorańskiego 53 25-432 Kielce

KARTA ZGŁOSZENIA

Konkursu Plastycznego „Nowe ilustracje do Baśni Andersena”

 

Tytuł pracy/ zestawu: ............................................................................................................

Imię i nazwisko: ...................................................................................................................

Wiek uczestnika: ................. lat

Adres zamieszkania: ..............................................................................................................

..............................................................................................................................................

Telefon kontaktowy: .............................................................................................................

e-mail (opcjonalnie):.............................................................................................................

(W przypadku osób niepełnoletnich należy podać dane opiekuna prawnego i jego adres)

Imię i nazwisko opiekuna: ...................................................................................................................

Oświadczam, iż pracezgłoszone do konkursu, wykonałem/wykonałam osobiście.

Udzielam zgody na wykorzystanie nadesłanych prac, powielanie, utrwalanie, obróbkę cyfrową, archiwizację, publiczne udostępnianie i publikację przy pomocy dowolnego medium w tym: cyfrowej, globalnej sieci www (Internet). Zgoda zostaje udzielona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.

Oświadczam, że zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie zawierają treści niezgodnych z prawem i zasadami współżycia społecznego, w szczególności nie są: obsceniczne, wulgarne, nie propagują przemocy
i nienawiści rasowej lub religijnej.

.....………………………......................................................

data zgłoszenia, podpis uczestnika ( lub opiekuna prawnego )

Uczestnictwo w Konkursie fotograficznym pn.Woda źródłem życia”, jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na treść niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Celem przetwarzania tych danych będzie przeprowadzenie Konkursu organizacja wystawy i wydanie nagrody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w związku z udziałem w konkursie plastycznym „Nowe ilustracje do Baśni Andersna”

w podanym niżej zakresie:

 

 

- umieszczanie informacji i zdjęć na stronach internetowych

- prowadzenie ewidencji konkursowej i archiwizowanie moich danych w związku z udziałem w konkursie

- organizowanie wystaw z udziałem moich prac

- przekazania nagrody

przez Wolną Strefę JNJ

w celu realizacji działalności Klubu Młodzieżowego

 

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

 

 

 

 

……………………….………………….……………

 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*

 

 

-------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Wiosna, nowi goście, spacer

----------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------

Siedem Słów z Krzyża to wręcz surowy, jednocześnie głęboki w swej wymowie, montaż słowno-muzyczny, odwołujący się do elementów tradycyjnego Misterium i przełożony na język współczesnej sztuki. Wielkopiątkowe rozważanie młodzieży w swojej oszczędnej formie skoncentruje się na Słowie, jako drogocennym elemencie tajemnicy męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Uniwersalną Prawdę Miłości Ukrzyżowanej przedstawi Wspólnota ZCB wraz z podopiecznymi Wolnej Strefy Jeziorańskiego


Zajęcia plastyczne. Ozdabianie skrzynki na klucze.